Portal de Transparència

Federació Valenciana Vela Llatina

I. Principis Inspiradors

La transparència és fonamental a la consciència de la necessitat de rendir comptes a les Associacions federades sobre retornaments socials efectuats amb els diners d’origen públic i derivat de les actuacions realitzades amb la dedicació de les Administracions, Entitats i col·laboradors que desinteressadament aporten la seua ajuda i temps, i treballen pels objectius comuns de la Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina.
La transparència està relacionada positivament amb la qualitat dels òrgans de la Federació, en relació als principis d’actuació i al seu esperit democràtic sent, alhora, un element de control i de participació de les Associacions a les decisions que s’adopten a la si de la Federació.
Sota aquestes premisses, la Junta considera de suma importància implementar la cultura de la transparència a la seua actuació i iniciatives donant un pas ferm a aquesta línia de transparència que ha d’inspirar les actuacions de la Federació.
En compliment de les obligacions que deriven de la legislació en matèria de transparència aplicable a les Entitats sense ànim de lucre.

II. Objetivos que se desarrollan de acuerdo con sus Estatutos

a) Preservació del patrimoni històrico-cultural i estètic constituït per les embarcacions tradicionals autòctones a vela llatina clàssica.
b) La recuperació i promoció de les barques a vela llatina a l’Albufera de València i la Comunitat Valenciana.
c) Promocionar la construcció de les diferents classes de barques i veles autòctones de l’Albufera de Valencia.
d) Defensar, promoure i difondre l’ús i navegació en barques de vela llatina autòctona valenciana.
e) Promocionar les tradicions i la recuperació de parc natural de l’Albufera.
f) Promoure activitats culturals i lúdiques relacionades amb el desenvolupament de proves o exhibicions de navegació amb vela llatina.
g) Promocionar la navegació amb vela llatina a tota la societat, com una tradició cultural valenciana i albuferenca.
h) Potenciar la unió i coordinació de les associacions a vela llatina de l’Albufera i de tota la Mediterrània.
i) Potenciar i demanar als poders públics la creació d’escoles de navegació amb vela llatina i de califats.
j) Contribuir a la difusió de la cultura i de el patrimoni naval de valència i augmentar la consciència pública de la valor d’aquesta cultura.
k) Promoure i protegir la conservació d’embarcacions tradicionals i els seus oficis en general, així com la documentació de l’art i forma de vida tradicional, per tal de recuperar, conservar i protegir el patrimoni naval i història dels valencians.
l) Promoure la protecció del medi aquàtic en general.
m) La recuperació i preservació de les tècniques i disciplines de la navegació tradicional a vela, perxa, rem, sirga, escàlem, etc.

Activitats que es desenvolupen d’acord amb els seus Estatuts.

a) Coordinació anual de les proves de vela llatina de les associacions federades.
b) Coordinació de totes les activitats de la Federació: proves, exhibicions, tallers, exposicions, conferències i totes les activitats de promoció segons la finalitat de la Federació.
c) Creació d’una escola de vela llatina, que procurarà la integració de tots els grups implicats en el procés educatiu i cultural.
d) Fer públiques les proves, exhibicions i activitats per tal de difondre l’ús i coneixements de les embarcacions de vela llatina, les nostres reivindicacions i problemes.
e) Publicacions de fullets, cartells, pancartes, llibres, publicacions, fotografies, pel·lícules o qualsevol suport digital com mitjà d’expressió de la fi de la federació.
f) Col·laborar amb altres federacions afins a la nostra i federar-se per tal de defensar els interessos de les embarcacions a vela llatina, a l’Estat Espanyol, Europa i a tot el món.
g) Col·laborar amb associacions, institucions i entitats en defensa de totes les aigües fluvials i marítimes.
h) Fomentar la cooperació mútua entre l’extensa comunitat d’entitats i persones dedicades a mantenir viu el patrimoni marítim i fluvial, tant material com immaterial, en les diferents comunitats de l’Estat Espanyol.

III. Normativa Aplicable

Llei Orgànica 1/2002 de 22 Maig, Reguladora del Dret d’Associació.
IV. Convenis subscrits per la Federació.
La Federació té subscrits dos convenis, un de caràcter anual amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i un Conveni de col·laboració amb el club esportiu “El saladar” del Municipi de Silla.

V. Ajudes i subvencions

  • La Federació ha sol·licitat per a l’any 2021, subvenció a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a l’execució d’un projecte de Digitalització d’embarcacions Albuferenques de més de 100 anys.
  • Conveni amb l’empresa Roquette.
  • Conveni anual amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a la promoció de la vela llatina en l’àmbit local, autonòmic i estatal.

VI. Pla d’Actuacions: Projectes per al 2021/22

La creació i posada en marxa de l’Escola Federativa de Vela Llatina i el projecte de digitalització són els objectius prioritaris juntament amb la línia d’obertura i promoció de la cultura que giren al voltant de l’Albufera.

VII. Comptes anuals

Despeses:

Productes/Serveis: Preu:
Trasllats i viatges 120€
Cartelera 375€
Camisetes i altres 280€
Material Escolar VL 1.710€
Exhibició Conselleria d’Esports 3.350€
Vaixells auxiliars i de soport 350€
Material d’oficina 115€
Publicacions Escolars VL 1.600€
Total: 7.900€

Ingressos:

Productes/Serveis: Preu:
Quotes de les Associacions 650€
Projectes telemàtic de la C.A.V 5.000€
Escola de Vela Latina 750€
Altres ajudes 1.500€
Total: 7.900€

VIII. Càrrecs Federació período 2018/2021

President: Antonio López I Muñoz.
Vice-president Primer: Juan Antonio Rosaleny I Cardona.
Vice-presidenta Segona: Mercedes Garcia I Gonzalez.
Secretari: José Ramón Ibor I Oroval.
Vice-secretari: José Luis San Antoni I Marzal.
Tresorer: Joan Bautista Granero I Martí.
Vice-tresorer: Robert Andreu I Solaz.
Vocal 1r.: Joaquin David I Manrique.
Vocal 2n.: José Morellá I Cubilos.
Vocal 3r.: Salvador Alós I Rodriguez.
Vocal 4t.: Cristhian Rosa I Rodríguez.
Vocal 5è.: Vicente Santabalbina I Marí.

Que reunits en Assemblea General el dia 6-6-2018, es va prendre l’acord de nomenar president de l’entitat a En Antonio López i Muñoz.

Que segons estableix l’article 19é dels Estatuts d’aquesta Federació, degudament aprovats i inscrits en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, el president ostenta la representació legal de la Federació, i per tant, està facultat per a la subscripció de qualsevol conveni de col·laboració i sol·licitud de subvenció.

Així mateix, la junta de la Federació està composada per:

  • President de les associacions de Catarroja ( Sulema / pescaors), Sollana, Silla, Alfafar . El Palmar ( Valencia )
  • Compromissaris de totes les associacions de Vela Llatina.
    En total la junta està integrada per 14 membres que representen a les distintes associacions de Vela Llatina.

IX. Política d’Igualtat i Inclusió

La Federació aposta clarament per la igualtat de gènere als membres i càrrecs, extensible a totes les Associacions que la composen, amb mesures d’inclusió de qualsevol col·lectiu que vulga conèixer aquesta part de la cultura valenciana i a la negociació de la Vela Llatina.

Pin It on Pinterest